8 de març 2009

AMB EL 8 DE MARÇ FEM HISTÒRIA

La història avança: un altre 8 de març ja és aquí i un cop més les dones ens hem de sentir orgulloses dels avenços assolits envers la igualtat entre dones i homes, alhora que reivindiquem més millores i un paper més actiu i més visible en la societat actual.

Els llibres d'història no han tractat amb justícia l'aportació de les dones en el transcurs dels esdeveniments que han fet evolucionar el món fins a l'època actual. En comparació amb la quantitat d'homes cèlebres que la Història constantment ens recorda, poques són les pàgines dedicades a biografies de dones que al llarg dels segles han reeixit en les diferents arts, en les disciplines científiques i tècniques o en la política. I, malgrat tot, és prou sabut que les dones han treballat sempre: han desenvolupat el paper de mares, cuidadores de la llar i de la família, treballadores de la terra, criadores de bestiar, artesanes, artistes, obreres, emprenedores, empresàries... Des de sempre, les dones han destacat en totes les feines i a més han sabut (o han hagut) de compaginar-les- sovint amb esforç i amb moltes renúncies personals- dins i fora de la llar. Malgrat aquesta evidència, fins no fa gaire la valuosa aportació de les dones en tots els àmbits ha estat poc reconeguda.

Tanmateix, en les últimes dècades, la situació ha anat canviant i ha esdevingut esperançadora. Els orígens del 8 de març a principis de segle XX, van marcar un abans i un després en la defensa dels drets de les dones. La instauració d'una data per al reconeixement i l'homenatge públic de les dones treballadores va esdevenir una fita per a la revindicació dels drets col·lectius i individuals de les dones i perquè la igualtat entre dones i homes sigui real i efectiva. Així mateix, el creixent moviment internacional de les dones, reforçat per les Nacions Unides mitjançant quatre conferències mundials sobre la dona, ha contribuït que la commemoració del 8 de març esdevingui anualment una oportunitat de coordinació d'activitats en favor dels drets de les dones i la seva participació en la vida política, econòmica, social i cultural.

En aquest sentit, la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, també representa un pas endavant en la història de la lluita de les dones envers la igualtat, ja que integra el principi d'igualtat i la perspectiva de gènere en l'ordenació general de les polítiques públiques, estableix un marc general per a l'adopció d'accions positives, té una dimensió transversal i incorpora un conjunt de mesures per eliminar i corregir les desigualtats. Així, doncs, l'aprovació d'aquesta llei ens ha permès avançar en aspectes tan importants com la millora de la prestació econòmica per risc durant l'embaràs, la creació del permís de paternitat, el reconeixement del dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, el foment de la corresponsabilitat entre dones i homes en el repartiment de les obligacions familiars, entre altres mesures.

Resum de la Llei

No obstant això, ens queda molta feina per fer i molt reptes per assolir: l'eliminació del treball precari, la plena equiparació salarial, la promoció laboral i l'accés als càrrecs directius tant en l'esfera pública com privada, l'aprovació i la implementació de plans d'igualtat en les empreses, l'accés a càtedres universitàries i a llocs de representació d'entitats i associacions, l'eliminació total de tot tipus de discriminació i de l'assetjament a la feina per raó de sexe. Igualment cal insistir en el fet que els temps i la situació econòmica actuals no siguin un pretext per fer passes enrere, sinó una oportunitat per al foment de la igualtat en tots els àmbits.

El Dia Internacional de les Dones és, doncs, un cop més, una bona ocasió per reflexionar sobre els avenços assolits, per exigir canvis i celebrar els actes de valor i decisió de dones comunes, i alhora excepcionals, del nostre dia a dia que han desenvolupat una tasca valenta i extraordinària en la història dels drets de les dones. Perquè any rere any, amb el 8 de març, fem història.

NEUS BROCAL MAÑAS - Regidora Polítiques d'Igualtat

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona