11 d’ag. 2015

Entrada en vigor de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Aquest dimecres 12 d'agost entra en vigor la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya.

Aquesta llei té per objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.  
S'estructura en 64 articles, cinc capítols, set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals:


·     Capítol I. Disposicions generals

·      Capítol II.  Competències i organització administrativa 

·    Capítol III.  Mecanismes per a garantir el dret d'igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic

·      Capítol IV.   Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes
  1. Secció primera: Participació política i social per a fer efectiu el dret a la participació social de les dones
  2. Secció segona: Educació, cultura i coneixement
  3. Secció tercera:Treball, ocupació i empresa 
  4. Secció quarta: Polítiques socials 
  5. Secció cinquena: Medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat
  6. Secció sisena: Justícia i seguretat
  7. Secció setena: Estadístiques i estudis
·      Capítol V.  Mesures per a garantir l'aplicació de la Llei i conté tres seccions: la primera, relativa al Síndic de Greuges; la segona, a l'Observatori de la Igualtat de Gènere, i la tercera, al règim sancionador.

Podeu consultar el text íntegre de la llei, publicada al DOGC del 23 de juliol, clicant l'enllaç següent: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona