29 d’abr. 2009

Cotitularitat de les explotacions agràries

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en règim reglat per a l'accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries com a fórmula d'integració laboral i visibilització de la dona rural de l'àmbit territorial català.

enllaç al diari oficial on surten publicades

En molts casos la dona comparteix amb l’home les labors agràries. Aquesta circumstància implica que, principalment en l’àmbit de l’explotació familiar, les dones realitzen bona part de les tasques i aporten tant bens com treball. Aquesta situació deriva, en part, del fet que quan el propietari de l’explotació agrària és una persona física, el titular és majoritàriament un home. Aquest fet dificulta una adequada valoració, en aquest àmbit, de la participació de les dones, i obstaculitza el reconeixement dels seus drets laborals.

La regulació de la titularitat compartida que recull aquesta ordre té 3 objectius primordials:

  • Reconèixer la feina de les dones en l’àmbit agrari.
  • Reconèixer plenament els seus drets en aquest sector.
  • Aconseguir per a elles la protecció de la Seguretat Social, que només s’obté a través de la cotització.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona