30 de març 2009

Ajuts a projectes d'entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2009 (Convocatòria)

Organisme atorgant: AJUNTAMENT DE LLEIDA - REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Objecte: Cofinançar projectes i/o activitats d’Entitats de Dones amb personalitat jurídica pròpia adreçats al foment de la participació ciutadana i a la promoció de les dones de la ciutat de Lleida, de manera particular els destinats a atendre necessitats d’assessorament, d’informació i de formació de les dones en aquells aspectes que els són més propis; de promoció, d’educació en el lleure i, especialment, d’intervenció i de suport en temes de salut de les dones.

Beneficiaris: Les entitats de dones sense ànim de lucre sempre que compleixin els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a la ciutat de Lleida i demostrar l’experiència mínima d’un any.
  2. Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades.
  3. Que entre els objectius de l’entitat estiguin relacionats amb l’objecte de la convocatòria.
  4. Quan es tracti d’agrupacions, hauran de fer constar expressament, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.
  5. Complir els requisits legals pertinents.
  6. Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció.
  7. Les entitats que en la data de presentació en aquesta convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida anterior a la convocatòria 2007 pendent de justificació final, en quedaran automàticament excloses.
  8. No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que es trobin en algunes de les circumstàncies establertes a l’article 6 de l’annex I del Pla Estratègic de Subvencions en les Bases Reguladores Generals de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Termini de realització: Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar, preferentment, de l’1 de gener del 2009 al 31 de desembre del 2009.

Dotació pressupostària: Aquesta convocatòria estarà dotada amb un import màxim de 11.845 euros.

Quantia: Les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Lleida en règim de concurrència competitiva no podran superar el 50% del cost de l’actuació subvenciona.

Lloc de presentació: Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrades de l’Ajuntament (Ajuntament de Lleida: Oficina d’Atenció Ciutadana, Edifici Pal·les, pl. de la Paeria 11, baixos, 25007 Lleida)

Termini de presentació: Fins al 27 d'abril de 2009.

Normativa: Bases i convocatòria (BOP Lleida 43 de 26.3.2009)

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona