11 de juny 2019

Subvencions per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat

Des de 2008, anualment s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a petites i mitjanes empreses i altres entitats perquè elaborin i implantin un Pla d'Igualtat. 

Els Plans d'Igualtat tenen com a objectiu incorporar en les polítiques d'empresa, la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar les possibles discriminacions que, por raó de sexe, puguin existir en l'organizació.

No poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes aquelles entitats que ja hagin elaborat un Pla d'igualtat, amb independència que hagin obbtingut o no subvencions o ajuts públics amb aquesta finalitat.


  • Òrgan gestor: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
  • Data de finalització de presentació de sol·licituds: 13/06/2019

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona