19 de maig 2009

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa

Instrument per definir, implementar i comunicar un protocol contra l’assetjament
en el si de l’empresa.


La presència de casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a l’empresa és, encara, una realitat que mpossibilita l’assoliment de la igualtat real entre dones i homes en el món laboral.
A partir de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, les empreses estan obligades a concretar mesures i a arbitrar procediments específics per tractar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe que es plantegin en la seva organització. Amb la voluntat d’oferir una eina per poder acomplir aquest mandat, la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball ha elaborat el protocol marc La prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a l’empresa, per tal que cada empresa pugui adaptar-lo al seu sector i realitat.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona