25 de març 2009

1ª convocatòria per la concessió de microcrèdits per afavorir l’autoocupació femenina i la creació d’empreses promogudes per dones – Any 2009

Ja s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels microcrèdits que concedeix l'Ajuntament de Lleida. L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar l’autoocupació femenina i la creació d’empreses promogudes per dones amb la finalitat d’establir una via alternativa per a l’accés de les dones al món laboral.

Característiques : L'import màxim a concedir és de 15.000 €, sense interès, a retornar en 4 anys, amb la possibilitat d'establir uns mesos de carència.

Requisits:

 1. Ser major d’edat.
 2. Estar empadronada al municipi de Lleida.
 3. Voler posar en marxa un nou projecte empresarial a la ciutat de Lleida. També es consideraran projectes de nova creació els que no hagin complert un any d’antiguitat en el moment de presentar la sol·licitud.
 4. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Serà necessari aportar els certificats corresponents.
 5. Tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi

Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, s’han de presentar, en hores d’oficina en el Registre d’entrades de l’Ajuntament (Ajuntament de Lleida: Oficina d’Atenció Ciutadana, Edifici Pal·les, pl. de la Paeria 11, baixos, 25007 Lleida).


El tràmit es pot fer presencialment o bé on-line, fins al 21 d'abril.


Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud signada:

 1. Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant
 2. Certificat de no tenir deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social
 3. Full d’autorització a l’Ajuntament de Lleida per obtenir dades tributàries a l’Agència Tributària i a l'Ajuntament de Lleida.
 4. En cas que l’empresa estigui constituïda en el moment de presentar la sol·licitud, fotocòpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) o bé de l’escriptura de constitució de l’empresa.
 5. Memòria explicativa detallada de l’activitat que es durà a terme, l’import del microcrèdit que es demana, el detall de les fonts de finançament i el pressupost detallat.
 6. Pla d’empresa, que es podrà aportar en el moment de fer la sol·licitud o bé, com a màxim, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
 7. Tota la documentació que l’emprenedora consideri oportuna.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona